Felvételt hirdet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet doktori képzésre. A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2016. április 30.

A Doktori Iskola alprogramjai, programcímei és vezetői:

Ószövetségi alprogram: A Héber Biblia történeti és nyelvészeti vizsgálata (Dr. Karasszon István)
Újszövetségi és Bibliai teológiai alprogram: Az Újszövetség és a korai keresztyénség exegetikai és etikai hagyományai (Dr. Balla Péter)
Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram: Rendszeres teológiai és vallásfilozófiai problémák a protestáns teológiai hagyományban. (Dr. Szűcs Ferenc)
Egyháztörténeti alprogram: „Semper reformanda" A reformáció gondolata az egyháztörténet kor-szakaiban (Dr. Horváth Erzsébet)
Gyakorlati teológiai alprogram: Párbeszéd a teológia és a társadalomtudományok között a gyakorlati teológiában. (Dr. Németh Dávid)

Felvétel a szervezett doktori képzésbe

A szervezett doktori képzésre felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárás célja, hogy elfogulatlan és pártatlan eljárás keretében biztosítsa a doktori képzésre leginkább alkalmas, kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztását.

12.§ (3) A doktori képzésre olyan magyar vagy külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek

- bármely protestáns felekezet Felsőoktatási Intézményében mesterképzésben szerzett teológusi vagy lelkészi, vagy vallástanár/hittanár-nevelői oklevéllel

- egy államilag elismert középfokú „C" típusú nyelvvizsgával.

- Egyéni elbírálás mellett jelentkezhetnek vallástörténet vagy vallástudomány mesterszakos diplomát szerzettek. Esetükben a 13.§-ban foglaltakon túl a jelentkezést és a felvételt a HDIT/HDHT további követelményekhez kötheti, függetlenül attól, hogy mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.

(4) A felvételnél előnyt élvez a kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. publikáció, külföldi részképzés, nyertes OTDK dolgozata, vagy más hasonló tevékenység), vagy a kiváló minősítésű szakdolgozat.

(5) A felvételi eljárás megszervezése a HDIT elnökének feladata.

(6) A doktori képzésre való jelentkezés valamint a felvétel feltételeire illetve a jelentkezéshez szükséges dokumentumok leadásának határidejére a HDIT/HDHT minden év szeptember 15-ig javaslatot tesz az EDHT elnökének.

(8) A záróvizsga előtt álló egyetemi vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén, a felvételi döntés feltételes.

(9) A felvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie választott kutatási témáját és a felvételi jelentkezési laphoz csatolnia kell választott témavezetője – a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó – támogató nyilatkozatát. 

A jelentkezési anyagot személyesen kell leadni a Dékáni Hivatalban (Budapest Ráday u. 28. II. em.) Részletes információk a jelentkezésről és a felvételiről a www.kre.hu oldalon olvashatók.