Karbantartani a lelkeket

Online tartják meg a dunamelléki lelkészi-lelkészházaspári csendeshetet június 15-tól 19-ig. Az előadások és az igehirdetések közvetítésébe bárki bekapcsolódhat.

Végh Tamás lelkipásztor lelkészeknek írt levelét olvashatják az alábbiakban:

A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET LELKÉSZI, LELKÉSZHÁZASPÁRI CSENDESHETE: 2020. JÚNIUS 15-től 19-ig – ONLINE

Az egyházkerület minden évben megrendezi csendeshetét, amelyre elfogadja a kerület határain kívül élő lelkipásztorok jelentkezését is. Jobban beazonosítható a hét, ha azt írom: harminc éven át Cseri Kálmán szolgatársunk vezette a kerület megbízásából. Mivel évről évre áldást és megújulást vettünk ezeken a heteken, bizalommal osztjuk meg a lehetőséget Szolgatársainkkal.

Ebben az évben nem mehetünk konferenciatelepre, hanem online formában, a Youtube szolgáltatását igénybe véve próbáljuk megtenni, amire módunk van. A hét elérhetőségét így írta le Farkas Levente lelkésztársunk, aki gondoskodik naponta a felvételek elhelyezéséről: „Mindegyik közvetítésnek adni fogok egy nevet, ezek mindegyike a Lelkészhét szóval kezdődik, majd a nap megjelölése következik, pl. Lelkészhét kedd, a nap után a szolgálónak a neve, pl. Lelkészhét kedd XY. A legegyszerűbb beírni a böngészőbe a Lelkészhét szót és az első videótalálat a Youtube-on a miénk lesz. Ahogy egyre több lesz a felvétel, a nap és a név kiegészítést is érdemes hozzátenni a Lelkészhét mellé, hogy az első találat legyen a Lelkészhét videói között, amit keresünk. Készítettem logót is a hétnek, amit mellékelek, ez mindig fent lesz a közvetítéseknél, ez is megkönnyíti a megtalálást.

Így a Magyar Református Egyház valamennyi lelkipásztorát – országon belül, a Kárpát-medencében, a nyugati diaszpórában, Amerikában és Ausztráliában élő szolgatársainkat – és házastársaikat is „meghívjuk” hetünkre. Akik szeretnének élni a lehetőséggel részben vagy egészében, azok számára mellékeljük a teljes programot: témát, előadót megnevezve, és a teljes időbeosztást is közölve.

A mellékletben természetesen nemcsak a programot találjuk, hanem az adásokhoz való hozzáférést is. Így minden testvérünk / nemcsak a lelkipásztorok / bekapcsolódhat a június 15–19-ig tartott csendeshét menetébe. Az a reménységünk, hogy Isten szeretete a „kényszerhelyzetből” – mint már annyiszor, most is – jót hoz ki: olyanokhoz is eljut a lelkigondozói segítség, akik a szokott rendben megtartott hetek áldásaiban eddig nem részesülhettek.

A csendeshét időpontja: 2020. június 15–19.

Három délelőtt – az előadást követve – 10-12 fős csoportokban beszélgethetünk az elhangzottakról. Négy reggel imaközösséget is tartunk 20 fős csoportokban. Erre május 31-ig lehetett regisztrálni csak a lelkészeknek és házastársaiknak. (Nagyobb időeltolódás esetén akadályt jelenthet, hogy a magyar órabeállítást követjük.)

Ebben az évben az alaptéma személyes hívő életünk „karbantartása”, ezzel együtt a már hitre jutott gyülekezeti tagjaink lelkigondozása. A téma főelőadója: Marco de Leeuw van Weenen holland misszionárius, a tolnai egyházmegye missziói munkatársa.

Hétfő délutáni előadónk dr. Bogárdi Szabó István püspök. Délutánonként egy-egy előadás hangzik el: lelkészi életútbeszámoló; egykori, sok hívő szolgáló munkatárssal működő gyülekezet életéről összefoglaló; egy mai gyülekezet ébredéséről híradás.

Az esti igeszolgálatokat Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor végzi, aki számos református gyülekezetben is evangelizációs szolgálatokat végez.

Minden szolgálati egységhez énekek is tartoznak, ezeket Vizi István és családja vezeti, az énekeket pedig feliratosan követhetjük.

A programban jelzett időponttól az elhangzottak később is meghallgathatók az interneten.

Nagy hála van a szívünkben és megrendülés Isten előtt, hogy ezzel a levéllel eljuthatunk Magyar Református Egyházunk valamennyi lelkipásztorához: országon belül, a Kárpát-medencében, a tengeren túli területeken, a Nyugaton szolgálókhoz és az Ausztráliában élőkhöz is. Függetlenül attól, hogy valaki bekapcsolódik-e a hét eseményeibe, ezúton is „összeérhet a szívünk” az Úrban.

Szolgatársi szeretettel köszöntjük Magyar Református Egyházunk valamennyi Lelkipásztorát, és szeretettel kérjük Isten áldását életünkre és szolgálatunkra a Korinthusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 58. igéjével: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az ÚR munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”

Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor és
az ez évi lelkészi csendeshét Szolgáló Közössége

 

A csendeshét előadásait, igehirdetéseit minden érdeklődő megnézheti, meghallgathatja.

A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET LELKÉSZI CSENDESHETE /ONLINE/ 2020. JÚNIUS 15–19.

/Az időpontok a magyarországi időt jelzik./

1. nap (június 15. hétfő)

15,30 óra KÖSZÖNTŐ SZAVAK ÉS A CSENDESHÉT LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI – Végh Tamás ny. lp., a hét vezetője

BEVEZETŐ ÁHÍTAT – Farkas Levente lp. /Bölcske/

17,00 óra AZ ISTEN ORSZÁGA ÉPÍTÉSE AZ EGYHÁZÉPÍTÉS KÖZEPETTE – DR. SZABÓ ISTVÁN püspök előadása

20,00 óra „AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!” – A HÍVŐ NAGYKORÚSÁG GYAKORLATA (HETI ELŐADÁS / I.)

A Zsidókhoz, a Kolosséiakhoz és az Efézusiakhoz írt levelekből vett szakaszok alapján megvizsgáljuk, mit mond Pál apostol a Krisztus teljességét elérő nagykorúságról. Ezek alapján megvizsgáljuk saját életgyakorlatunkat, illetve megbeszéljük, hogyan lehet gyülekezetünk megtért tagjait ezen az úton tovább vezetni.

A négy előadás előadója: MARCO DE LEEUW VAN WEENEN, a Tolnai Egyházmegye missziói munkatársa és tanácsosa.

2. nap (június 16., kedd)

7,45  óra  REGGELI IMAKÖZÖSSÉG CSOPORTOKBAN

Bevezeti: Ágoston Géza ny. lp.

9,00 óra HETI ELŐADÁS/II. – Marco de Leeuw van Weenen

10,30 óra AZ ELŐADÁS CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSE

16,00 óra DÉLUTÁNI ELŐADÁSÉLETEM, HITEM, SZOLGÁLATOM

Lelkészi bizonyságtétel – Varga Róbert lp. /Nagykovácsi/

20,00 óra ESTI IGESZOLGÁLAT – Ittzés István ny. ev. lp.

3. nap (június 17., szerda)

7,45 óra REGGELI IMAKÖZÖSSÉG CSOPORTOKBAN

Bevezeti: Ágoston Géza ny. lp.

9,00 óra  HETI ELŐADÁS/III. – Marco de Leeuw van Weenen

10,30 óra AZ ELŐADÁS CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSE

16,00 óra DÉLUTÁNI ELŐADÁSA GYÜLEKEZET BELMISSZIÓI FELADATAI, LELKÉSZEI ÉS MUNKATÁRSAI BP. RÓZSATÉREN 1945–65. KÖZÖTT Ablonczy Zsolt ny.lp.

20,00 ESTI IGESZOLGÁLAT – Ittzés István ny. ev. lp.

4. nap (június 18., csütörtök)

7,45 óra REGGELI IMAKÖZÖSSÉG CSOPORTOKBAN
Bevezeti: Ágoston Géza ny. lp.

9,00 óra HETI ELŐADÁS/IV. – Marco de Leeuw van Weenen

10,30 óra AZ ELŐADÁS CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSE

16,00 óra DÉLUTÁNI ELŐADÁS EGY GYÜLEKEZET MAI ÉBREDÉSE
/Alsógöd – Felsőgöd – Sződliget/ 
Sipos-Vízaknai Gergely lp.          

20,00 óra ESTI IGESZOLGÁLAT – Ittzés István ny. ev. lp.

5. nap (június 19., péntek)

7,45 óra REGGELI IMAKÖZÖSSÉG CSOPORTOKBAN
Bevezeti: Ágoston Géza ny. lp.

9,30 óra ZÁRÓ IGEHIRDETÉS – Végh Tamás ny. lp.

A CSENDESHÉT BEZÁRÁSA