Most kezd kibontakozni

Isten újat cselekszik a Dabas–Inárcsi Református Társegyházközségben is. Beiktatták hivatalába Sinkovicz Richárd lelkipásztort.

Új lelkészt iktattak be a Dabas–Inárcsi Református Társegyházközség élére 2024. május 18-án. Sinkovicz Richárd beiktatási Igéjéül ugyanazt a szakaszt választotta Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezete 18-19. verseiből, amely annak idején házassági igéje is volt, amelyben az Úr megerősítette korábbi szolgálatait, és amely most új gyülekezetei számára is üzen: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” A lelkipásztor hisz benne, hogy Dabason is, Inárcson is arra van szükség, hogy ne arra tekintsünk, ami terhel bennünket, hanem lássuk meg, hogy Isten újat szeretne készíteni számunkra, és ebben kövessük az Ő akaratát.Felismerni Isten tervét
Sinkovicz Richárd 2004-ben konfirmált a Monor–Nagytemplomi Református Gyülekezetben, megtérését is ehhez az alkalomhoz köti. „Éreztem Isten jelenlétét az úrvacsorában a konfirmációi áldó Igémen keresztül” – vallotta portálunknak. Márk evangéliuma 5. fejezetének 36. verse ugyanis azt üzente a félénk, visszahúzódó fiúnak: „Ne félj, csak higgy!” A gyülekezetben sok szolgálatot vállalt fiatalok, gyerekek között. 2009-ben egy biciklis baleset következtében élet-halál között feküdt az intenzív osztályon. Az orvosok nem gondolták, hogy maradandó sérülés nélkül megúszhatja, mégis teljesen felépült. „Ez a csoda megerősített abban, hogy Istennek terve van velem és neki kell szentelnem az életemet.”A gimnáziumot és a teológiát Sárospatakon végezte el. Egyetemistaként ismerte meg feleségét, aki Budapesten tanult mentőtisztnek. Richárd előbb Nagykőrösön volt két évig beosztott lelkész, utána három évig Sellyén beosztott, majd helyettes lelkész. „Sok mindent szerettem volna véghez vinni a sellyei gyülekezet életében, de ráébredtem, hogy nem kell mindenhez fiatalos lendülettel hozzáállni. Meg kellett tanulnom időt adni annak, hogy megismerjük egymást és együtt tudjunk formálódni, közös célt találva, amelyben meglátjuk azt, hogy Isten hogyan tud bennünket használni.” Három gyermekük született, felesége ezalatt félbehagyta mentőtiszti képzését és elvégezte Sárospatakon a hittanoktatói képzést.2023 februárjában lett a Dabas–Inárcsi Társegyházközség beosztott lelkésze, majd helyettes lelkésze, 2024. áprilisában pedig vezető lelkipásztorrá választották. Szolgálati területéhez tartozik még Kakucs és Újhartyán is. A társegyházközségnek Dabason temploma van, Inárcson imaháza, Kakucson és Újhartyánon nincs ingatlana. Dabason 2022 szeptemberében nyílt meg az Apró Tanítványok Református Óvoda, amelynek fenntartói jogát 2023 szeptemberében átadták a halásztelki Bocskai István Oktatási Központnak, ugyanakkor továbbra is dabasiak végeznek ott szolgálatot. Tavaly már sikerült a korábbinál nagyobb mértékben bevonni az iskolai és óvodai hittanosokat a gyülekezetek életébe.Inárcs, Újhartyán és Kakucs kapcsán a legfőbb feladat, hogy elérjék azt a mintegy 600-700 embert, aki reformátusnak vallotta magát a népszámláláson, de még nem tartoznak a gyülekezetek semelyikéhez sem. Ezzel szemben a történelmi református múlttal rendelkező, több mint 16 ezer fős Dabason más típusú missziói célokat tűztek ki. Sinkovicz Richárd kiemelte: a társegyházközség közösségeinek különbözőségeik mellett is egy akarattal kell beleállniuk Isten tervébe, és ehhez félre kell tenni a gyülekezetek közötti és a gyülekezeteken belüli ellentéteket is, amelyeket a múltból cipelnek magukkal. Csak így ismerhetik fel, hogy mi az az új, amelyet Isten előkészített a számukra.Tűzben izzított arany
A beiktatási istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök szolgált igehirdetéssel A jelenések könyve 3. fejezetének 14. versétől kezdődő szakasza alapján, amelyben János apostol a laodiceai gyülekezetet szólítja meg. „Amikor egy ítéletesnek induló, de kegyelmesen végződő igét olvasunk, az arra hív, hogy együtt járjuk be az utat, amely a valóságos helyzetünktől való szembesüléstől a gyógyító, bátorító üzenethez vezet. Vállalnunk kell, hogy az Ige különleges tükör, amelyben nemcsak azt látjuk meg, milyenek vagyunk valójában, hanem azt is, amilyenek Isten akarata szerint lehetnénk” – fogalmazott a püspök, hozzátéve, hogy az igehirdetőnek először azt kell néznie, hol van ő a tükörben.„A mi valódi gazdagságunk a lelki kezdetben van, a lelki nyomorúságunk pedig ott, ha úgy kalkulálunk, hogy abból kihagyjuk Istent. Bármit teszünk, ha annak nem lelki indíttatása van, abból baj lesz.” Az igeszakasz azonban azt is elmondja, hogy van gyógyulás, mert az Úr szeret minket. A szeretetből mondott intésnek van eredménye: annak a lehetősége, hogy lélekből indítsuk újra dolgainkat. Balog Zoltán szerint fontos tanulság, hogy a gyógyulás nem más, mint a bűneinktől való elfordulás és megtérés. A keresztyénség lényege ezért nem valamiféle erkölcsi magasabbrendűség, hanem az a mérce, amit, ha leverünk, akkor nem lejjebb rakjuk vagy kikerüljük, hanem újra nekifuthatunk, hogy ott ugorjuk át, ahol van.Az igeszakaszban említett „tűzben izzított arany” az Élő Ige, amely fájdalmas, de megtisztít. Személyesen szólít meg, de ez „kollektív te”, amelyből „ti”, azaz közösség lesz. „Azért adott Isten közösséget nekünk, hogy ott találjunk gyógyulásra. Ne csak lássátok, de halljátok is egymást, hogy együtt tudjunk belenézni Isten igazságába és egymás szemébe is. Ebben sokkal több erő van, mintha magányosan keresnéd a lelki utad” – magyarázta az igehirdető, aki ennek kapcsán Dietrich Bonhoeffert idézte: „Krisztus a testvér szavában mindig erősebb, mint a te ide-oda kalandozó, sokszor elcsüggedő gondolataidban és érzéseidben.” Életünk közepén akkor is Krisztus van, ha az töredezett – tette hozzá a püspök.Az Isten által előkészített új
Az igehirdetés után Takaró András, a Délpesti Református Egyházmegye esperese iktatta be Sinkovicz Richárdot, jelképesen átadva neki a templom kulcsát és a társegyházközség pecsétjét, egyúttal szeretettel köszöntve őt egyházmegyéje testvéri közösségében is. Az esperes egy olyan Bibliát adott ajándékba a beiktatott lelkipásztornak, amelyet a délpesti lelkésztestvérek is aláírtak.Az esperesi áldáskérés után a jelenlévő palástos lelkészek is egyenként áldást kértek Sinkovicz Richárdra egy-egy bibliai igeszakaszt idézve. Takaró András elmondta: számára ez a lelkészbeiktatások legszebb része, mert ez jelképezi a szeretetteljes befogadást.Az ünnepség ezután nyilvános presbiteri gyűléssel folytatódott. Először Sebján Emese köszöntötte a jelenlévőket a gyülekezet nevében, majd a hivatalos köszöntők következtek.

Kőszegi Zoltán dabasi polgármester egyrészt a város önkormányzata nevében, másrészt a római katolikusok jókívánságait is tolmácsolva köszöntötte az új lelkészt. Mint kifejtette: polgármestersége során ő is megtapasztalta, hogy az Úristen támogatásával semmi sem lehetetlen, másrészt kiemelte az egészséges istenkapcsolatunk és a testvéri szeretetkapcsolataink fontosságát. Mintául Csontos József korábbi dabasi lelkész példáját állította Sinkovicz Richárd elé.Az anyagyülekezet nevében Schaller Tamás Monor–Nagytemplomi lelkész mondott köszöntőt. Három dologra emlékeztette a beiktatott lelkészt. Elsőként arra, hogy a gyülekezetnek elsősorban nem a lelkészre van szüksége, hanem Jézus Krisztusra. Másodszor arra, hogy higgyen Isten csodáiban. Egy nap híján húsz éve, hogy Richárd konfirmált nála, és tizenöt éve volt a balesete. „Az édesanyád hozott egy Bibliát a kórházba és a kezed alá tette” – idézte fel az akkor történteket. Harmadikként arra emlékeztetett, hogy lesznek szolgálatában nehézségek, de Isten bátorítását kell kérni a nehéz időkben is.Csontos József nyugalmazott dabasi lelkipásztor felidézte saját negyven évvel ezelőtti beiktatását, és szembesítette utódját azzal, hányféle elvárásnak kellene egy lelkésznek megfelelnie. Hozzátette: bár ezt a tökéletességet nem érhetjük el, kívánja, hogy az új lelkész minden dolga szeretettel menjen véghez.Jáger Józsefné, a társegyházközség főgondnoka is üdvözölte a beiktatott lelkipásztort és családját, majd a gyülekezeti tagok segítségével átadta nekik a társegyházközség ajándékait. Sinkovicz Richárd új lelkipásztori palástot kapott gyülekezeteitől, valamint egy képet a dabasi templomban lévő Kossuth-koszorúról.A köszöntésekre adott válaszában a beiktatott lelkipásztor elmondta, hogy választott vezérigéje lelkületében igyekszik munkálkodni, az Isten által előkészített újra koncentrálva. Felidézte, mennyi mindent tanult sellyei szolgálata során, és kiemelte: mindenért egyedül Istené legyen a dicsőség!A püspöki áldást követően jelenlévők átvonultak az óvoda épületébe, ahol szeretetvendégséggel zárták az ünnepi alkalmat.
Barna Bálint
Képek: Füle Tamás

Az alábbi képek valamelyikére kattintva tekintse meg galériánkat!

Sinkovicz Richárd beiktatása Dabason